คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ชนิดของแมลงหายากและใกล้สูญพันธุ์ ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: ชนิดของแมลงหายากและใกล้สูญพันธุ์ ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย (/showthread.php?tid=3)ชนิดของแมลงหายากและใกล้สูญพันธุ์ ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย - doa - 10-09-2015

ชนิดของแมลงหายากและใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ชฎาภรณ์ เฉลิมวิเชียรพร, ยุวรินทร์ บุญทบ, สุนัดดา เชาวลิต, ชมัยพร บัวมาศ, อิทธิพล บรรณาการ และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

การศึกษาชนิดของแมลงหายากและใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 โดยการออกสำรวจแมลงหายากและใกล้สูญพันธุ์จากบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย และจากบริเวณที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ในจังหวัดต่างๆ เช่น ภูเก็ต ระนอง นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี พบแมลงหายากและใกล้สูญพันธุ์ทั้งหมด 1 ชนิด ในอันดับ Lepidoptera ได้แก่ ผีเสื้อร่อนลมสยาม Ldea leuconoe (วงศ์ Danaidae) การวิจัยยังไม่สิ้นสุดต้องดำเนินการต่อไปในปี 2555