คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การประเมินระบบการผลิต การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และสารพิษตกค้างในกะเพรา โหระพา - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การประเมินระบบการผลิต การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และสารพิษตกค้างในกะเพรา โหระพา (/showthread.php?tid=311)การประเมินระบบการผลิต การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และสารพิษตกค้างในกะเพรา โหระพา - doa - 11-18-2015

การประเมินระบบการผลิต การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และสารพิษตกค้างในกะเพรา โหระพา และสะระแหน่ ส่งออกหลังการเก็บเกี่ยวในจังหวัดนครปฐม
เพทาย  กาญจนเกสร, อดุลย์รัตน์  แคล้วคลาด และวิทยา  ยิ่งยวด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม

          การประเมินระบบการผลิต การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และสารพิษตกค้าง เพื่อหาแนวทางการป้องกันและลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และสารพิษตกค้างในกะเพรา โหระพา และสะระแหน่ ส่งออกหลังการเก็บเกี่ยวในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยสุ่มเก็บตัวอย่างกะเพรา โหระพา และสะระแหน่จากแปลงเกษตรกรแปลงละ 10 ตัวอย่าง จำนวนพืชละ 5 แปลง เพื่อตรวจสอบสารพิษตกค้าง เชื้ออีโคไล และเชื้อซัลโมเนลลาจากผลการตรวจสอบ ไม่พบสารพิษตกค้าง และการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลาในทุกแปลง แต่พบการปนเปื้อนของเชื้ออีโคไลอยู่ในช่วง 10 ถึง 70 cfu/g และจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์พบว่า ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อซัลโนเนลลาในทุกแปลง แต่พบการปนเปื้อนของเชื้ออีโคไล ต่ำกว่า 10 cfu/g ในทุกแปลง จึงสรุปได้ว่าความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อยู่ที่ขั้นตอนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร สำหรับการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และการลดสารพิษตกค้างในผลผลิตต้องอาศัยความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้องของเกษตรกร ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการผลิต และคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพสูงขึ้น