คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การจำแนกชนิดของไวรัสกลุ่ม Tospovirus สาเหตุโรคพืชที่สำคัญในประเทศไทย - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การจำแนกชนิดของไวรัสกลุ่ม Tospovirus สาเหตุโรคพืชที่สำคัญในประเทศไทย (/showthread.php?tid=317)การจำแนกชนิดของไวรัสกลุ่ม Tospovirus สาเหตุโรคพืชที่สำคัญในประเทศไทย - doa - 11-18-2015

การจำแนกชนิดของไวรัสกลุ่ม Tospovirus สาเหตุโรคพืชที่สำคัญในประเทศไทย
เยาวภา ตันติวานิช
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การสำรวจและเก็บตัวอย่างพืช ได้แก่ มะเขือเทศ พริก มันฝรั่ง ที่แสดงอาการคล้ายกับอาการของโรคที่เกิดจากทอสโพไวรัสเข้าทำลาย จากแหล่งปลูกพืชที่สำคัญในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดตาก เชียงใหม่ และอุบลราชธานี จำนวน 5 ตัวอย่าง นำมาตรวจสอบเชื้อไวรัสที่ห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Direct antigen coating ELISA (DAC-indirect ELISA) พบว่า ตรวจพบ Watermelon silver mottle virus (WSMoV) และ tomato necrosis virus จากตัวอย่าง มันฝรั่ง พริก และมะเขือเทศ จำนวน 5 ตัวอย่าง