คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 แบบผงเพื่อควบคุมโรคเหี่ยว - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 แบบผงเพื่อควบคุมโรคเหี่ยว (/showthread.php?tid=335)การพัฒนาผลิตภัณฑ์ B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 แบบผงเพื่อควบคุมโรคเหี่ยว - doa - 11-19-2015

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 แบบผงเพื่อควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียของมันฝรั่ง
บูรณี พั่ววงษ์แพทย์, ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ทิพวรรณ กันหาญาติ และรุ่งนภา ทองเคร็ง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis แบบผงเพื่อควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียของมันฝรั่ง โดยการนำแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 มาพัฒนาเป็นสูตรผงสำเร็จอย่างง่าย ทำการเพิ่มปริมาณบนอาหาร Tryptic Soy Agar (TSA) และนำมาผสมกับสารละลาย magnesium sulfate ความเข้มข้น 0.1 M, carboxymethylcellulose ความเข้มข้น 2.5 % และสารตัวพาผงแป้งทัลคัม (Talcum) ในอัตรา 1:4 โดยปริมาตรต่อน้ำหนัก ได้ผลิตภัณฑ์แบบผงที่มีปริมาณเชื้อ B. subtilis 4.3 x 10(10) หน่วยโคโลนี/กรัม สูตรผงสำเร็จนี้เก็บรักษาได้เป็นเวลา 12 เดือน ที่อุณหภูมิห้อง (27 - 30 องศาเซลเซียส) และสามารถเก็บได้นาน 15 เดือน ในตู้เย็น (4 - 6 องศาเซลเซียส) เมื่อทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ B. subtilis แบบผงในระดับเรือนปลูกทดลองที่ศูนย์วิจัยเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอฝาง พบว่า B. subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 สามารถควบคุมโรคได้ 60%