คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ศึกษาการจัดการโรคผลเน่าของสละ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: ศึกษาการจัดการโรคผลเน่าของสละ (/showthread.php?tid=370)ศึกษาการจัดการโรคผลเน่าของสละ - doa - 11-19-2015

ศึกษาการจัดการโรคผลเน่าของสละ
ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี, อภิรัชต์ สมฤทธิ์, ธารทิพย ภาสบุตร และศรีนวล สุราษฎร์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖

          จากการศึกษาสารเคมีป้องกันกำจัดโรคผลเน่าสละ โดยวางแผนกรทดลองแบบ RCB ๔ ซ้ำ ๕ กรรมวิธี ในแปลงสละของเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างการทดลอง