คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยศัตรูเงาะ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยศัตรูเงาะ (/showthread.php?tid=373)ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยศัตรูเงาะ - doa - 11-19-2015

ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยศัตรูเงาะ
ยุทธนา แสงโชติ
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยศัตรูเงาะ ดำเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกร ในอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระหว่างปี 2554 - 2555 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 7 กรรมวิธี 3 ซ้ำ คือ 1. พ่นสาร thiamethoxam 25 %WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 2. พ่นสาร imidacloprid 70% WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 3. พ่นสาร thiamethoxam 25 %WG + white oil 67 %EC อัตรา 2 กรัม + 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 4. พ่นสาร dinotefuran 10 %WP อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 5. พ่นสาร carbaryl 85 %WP อัตรา 45 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 6. พ่นสาร chlorpyrifos/cypermethrin 50%/5 %EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 7. ไม่พ่นสารใดๆ พบการทำลายของเพลี้ยหอยหลังเต่า (Drepanococcus chiton) และเพลี้ยแป้งอย่างน้อย 2 ชนิด ซึ่งยังไม่จำแนกชนิด แต่การระบาดของแมลงยังไม่สามารถทำการทดลองให้ครบตามกรรมวิธีได้ จึงได้ทำการทดลองในปี 2556 ต่อไป