คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ศึกษาสภาพการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยในประเทศไทย - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: ศึกษาสภาพการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยในประเทศไทย (/showthread.php?tid=398)ศึกษาสภาพการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยในประเทศไทย - doa - 11-23-2015

ศึกษาสภาพการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยในประเทศไทย
วิชัย โอภานุกุล, สันธาร นาควัฒนานุกูล, คทาวุธ จงสุขไว, มงคล ตุ่นเฮ้า, บาลทิตย์ ทองแดง, ดนัย ศารทูลพิทักษ์ และสุชาติ สุขนิยม
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร

          ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวอ้อย ทำให้การนำเอาเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยมาใช้แทนแรงงานคนมีมากขึ้น จากการทดสอบพบว่า เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยมีอัตราการทำงานประมาณ 10-36 ตัน/ชั่วโมง ประสิทธิภาพของเครื่องประมาณ 33-79 % การสูญเสีย 0.16-0.73 ตัน/ไร่ และสิ่งเจือปน 7.73-18.52 % การเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนมีอัตราการทำงานประมาณ 1.4-6.0 ตัน/วัน การสูญเสีย 0.23-0.57 ตัน/ไร่ และสิ่งเจือปน 5.81-15.29 %