คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การคัดเลือกเชื้อรา Oudemansiella spp. ที่มีศักยภาพควบคุมราสกุล Colletotrichum spp. - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การคัดเลือกเชื้อรา Oudemansiella spp. ที่มีศักยภาพควบคุมราสกุล Colletotrichum spp. (/showthread.php?tid=40)การคัดเลือกเชื้อรา Oudemansiella spp. ที่มีศักยภาพควบคุมราสกุล Colletotrichum spp. - doa - 10-12-2015

การคัดเลือกเชื้อรา Oudemansiella spp. ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อราสกุล Colletotrichum spp. สาเหตุโรคพืช
พจนา ตระกูลสุขรัตน์, กรกช จันทร และปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

การทดลองหาไอโซเลทเห็ด Oudemansiella spp. ที่มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุในสภาพห้องปฏิบัติการพบว่า ไอโซเลท L3P สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคได้ดีที่สุด และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งเส้นใยเห็ด คือ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน