คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การปรับปรุงพันธุ์ ข้าวฟ่างหวานให้ต้านทานโรคลำต้นเน่าดำ : การผสมพันธุ์ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การปรับปรุงพันธุ์ ข้าวฟ่างหวานให้ต้านทานโรคลำต้นเน่าดำ : การผสมพันธุ์ (/showthread.php?tid=41)การปรับปรุงพันธุ์ ข้าวฟ่างหวานให้ต้านทานโรคลำต้นเน่าดำ : การผสมพันธุ์ - doa - 10-12-2015

การปรับปรุงพันธุ์ ข้าวฟ่างหวานให้ต้านทานโรคลำต้นเน่าดำ : การผสมพันธุ์
พจนา ตระกูลสุขุขรัตน์, อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว และกนกทิพิพย์ เลิศประเสริฐรัตน์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่ และศูนย์ว ิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพุพรรณบุรี สำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

ดำเนินการปลูกข้าวฟ่างหวาน จำนวน 3 พันธุ์ คือ Wray, Cowley, BJ 248 และข้าวฟ่างไม้กวาด ในแปลงทดลองของศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ในระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 ทำการผสมพันธุ์ตามคู่ผสมที่กำหนดไว้ จนได้เมล็ดจากคู่ผสมทั้งหมดตากแห้ง ติดฉลากรายละเอียดพ่อ-แม่พันธุ์ วันที่ทำการผสมและจำนวนช่อที่ได้เก็บรวบรวมเพื่อใช้สำหรับปลูกทดสอบความต้านทานตอโรคลำต้นเน่าดำ