คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การป้องกันกำจัดโรคดอกจุดสนิมกล้วยไม้ที่มีเชื้อ Curvularia sp.โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การป้องกันกำจัดโรคดอกจุดสนิมกล้วยไม้ที่มีเชื้อ Curvularia sp.โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ (/showthread.php?tid=42)การป้องกันกำจัดโรคดอกจุดสนิมกล้วยไม้ที่มีเชื้อ Curvularia sp.โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ - doa - 10-12-2015

การป้องกันกำจัดโรคดอกจุดสนิมของกล้วยไม้ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Curvularia sp.โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และสารเคมี
พีระวรรณ พัฒนวิภาส, ทัศนาพร ทัศคร และธารทิพย์ ภาสบุตร
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

ทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการควบคุมเชื้อรา Curvularia sp. สาเหตุโรคดอกจุดสนิมกล้วยไม้ จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ triforine 19%SC, propineb 70%WP, dimethomorph 50%WP, tolclofos-methyl 50%WP, carbendazim + epoxiconazole 25%SC, mancozeb 80%WP, benomyl 50%WP, propiconazole 25%EC, azoxystrobin 25%EC, และ propiconazole + difenoconazole 30%EC ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Curvularia sp. สาเหตุโรคดอกจุดสนิมกล้วยไม้ด้วยวิธี poison food technique โดยใช้ความเข้มข้นที่แตกต่างกัน 4 ระดับพบว่า สารป้องกันกำจัดโรคพืช 3 ชนิด ได้แก่ carbendazim + epoxiconazole, propiconazole, propiconazole + difenoconazole มีการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Curvularia sp. สาเหตุโรคดอกจุดสนิมได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะได้นำผลการทดลองไปทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อรา Curvularia sp. ในสภาพเรือนทดลองที่มีการปลูกเชื้อให้กับพืชทดสอบและในสภาพแปลงทดลองเบื้องต้นที่มีการระบาดของโรคต่อไป