คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Rhizoctonia solani - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Rhizoctonia solani (/showthread.php?tid=43)การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Rhizoctonia solani - doa - 10-12-2015

การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Rhizoctonia solani
พีระวรรณ พัฒนวิภาส, ทัศนาพร ทัศคร, ธารทิพย ภาสบุตร, ศิวิไล ลาภบรรจบ และอ้อยทิน จันทร์เมือง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่ และศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชไร่

เก็บตัวอย่างกาบใบข้าวโพดที่แสดงอาการไหม้หรือจุดมาทำการแยกเชื้อและศึกษาเชื้อที่แยกได้ คือ Rhizoctonia solani นำเชื้อที่แยกได้ มาทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Rhizoctonia solani ในห้องปฏิบัติการกับจุลินทรีย์จากหน่วยเก็บจุลินทรีย์โรคพืช จำนวน 35 isolate บนอาหาร PDA พบว่าเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 5 ไอโซเลท แสดงปฏิกิริยายับยั้งเชื้อ Rhizoctonia solani หลังการทดสอบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA 2 วัน คัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อรา Rhizoctonia solani มากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ไปทดสอบประสิทธิภาพในแปลงทดลองต่อไป