คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอม; Spodopt - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอม; Spodopt (/showthread.php?tid=432)ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอม; Spodopt - doa - 11-23-2015

ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอม; Spodoptera exigua Hubner ในกระเจี๊ยบเขียว
สมรวย รวมชัยอภิกุล และอุราพร หนูนารถ
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอมในกระเจี๊ยบเขียว ดำเนินการทดลอง ที่แปลงเกษตรกร อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2554 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 8 กรรมวิธี 3 ซ้ำ พ่นเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่  ไวรัส SeNPV แบคทีเรีย (Centari WDG) และไวรัส SeNPV อัตรา 15 มิลลิลิตร ผสมแบคทีเรีย (Centari WDG) อัตรา 30 มล., 60 กรัม และ 15 มล. + 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ ส่วนสารฆ่าแมลง ได้แก่  flubendiamide (Takumi 20%WG), emamectin benzoate (Proclaim 1.92 %EC), novaluron (Rimon 10 %EC) และ methoxyfenozide (Prodigy 240 SC 24 %SC) อัตรา 6 กรัม, 15, 20, 10 และ 8 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ และการไม่พ่นสารกำจัดแมลงพบว่า สารฆ่าแมลง flubendiamide 20%WG, emamectin benzoate 1.92 %EC, lufenulon 5 %EC, novaluron 10 %EC และ methoxyfenozide 24 %SC อัตรา 6 กรัม, 15, 20, 10 และ 8 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ และไวรัส SeNPV แบคทีเรีย (Centari WDG) และไวรัส SeNPV อัตรา 15 มิลลิลิตร ผสมแบคทีเรีย (Centari WDG) อัตรา 30 มล., 60 กรัม และ 15 มล. + 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมประชากรของหนอนกระทู้หอม สารกำจัดแมลงที่ใช้ไม่มีผลกระทบต่อกระเจี๊ยบเขียว