คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันศัตรูเห็ดสำหรับเห็ดเพาะถุง - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันศัตรูเห็ดสำหรับเห็ดเพาะถุง (/showthread.php?tid=442)เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันศัตรูเห็ดสำหรับเห็ดเพาะถุง - doa - 11-24-2015

เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันศัตรูเห็ดสำหรับเห็ดเพาะถุง
สัญญาณี ศรีคชา และอุราพร หนูนารถ
กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันศัตรูเห็ดสำหรับเห็ดเพาะถุง ทำการศึกษาอัตราการใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองที่เหมาะสมเพื่อลดประชากรของแมลงวันศัตรูเห็ดในโรงเรือน ดำเนินการศึกษาในโรงเพาะเห็ดนางฟ้าของเกษตรกรอำเภอบ้านบึง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ้ำ 4 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ติดกับดักขนาด 6 x 8 นิ้ว อัตรา 1 กับดักต่อตารางเมตร กรรมวิธีที่ 2 ติดกับดักขนาด 6 x 8 นิ้ว อัตรา 2 กับดักต่อตารางเมตร กรรมวิธีที่ 3 ติดกับดักขนาด 6 x 8 นิ้ว อัตรา 3 กับดักต่อตารางเมตร และกรรมวิธี 4 ติดกับดักขนาด 6 x 8 นิ้ว อัตรา 4 กับดักต่อตารางเมตร พบว่าการใช้กับดักกาวเหนียวดัดแปลงจากกระดาษฟิวเจอร์บอดสีเหลืองขนาด 6 x 8 นิ้ว แล้วสวมทับด้วยถุงพลาสติกขนาด 6 x 8 นิ้ว จากนั้นใช้กาวเหนียวสูตรน้ำ (บิทเทอร์กรู) พ่นทับบนถุงพลาสติกโดยใช้อัตรา 3 กับดักต่อตารางเมตร และเริ่มแขวนกับดักในโรงเพาะเห็ดเมื่อเห็ดเริ่มแทงดอกสามารถดักจับตัวเต็มวัยของแมลงวันศัตรูเห็ดได้ทั้งตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจึงเป็นการตัดวงจรชีวิตของแมลงวันศัตรูเห็ดได้ ทำให้สามารถช่วยลดการเข้าทำลายของหนอนแมลงวันศัตรูเห็ดในก่อนเชื้อเห็ดได้