คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
วิจัยพัฒนาให้ได้ต้นแบบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยที่สามารถเกี่ยวถั่วเขียวได้ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: วิจัยพัฒนาให้ได้ต้นแบบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยที่สามารถเกี่ยวถั่วเขียวได้ (/showthread.php?tid=447)วิจัยพัฒนาให้ได้ต้นแบบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยที่สามารถเกี่ยวถั่วเขียวได้ - doa - 11-24-2015

วิจัยพัฒนาให้ได้ต้นแบบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยที่สามารถเกี่ยวถั่วเขียวได้
สาทิส เวณุจันทร์, คนึงศักดิ์ เจียรนัยกุล, มานพ คันธามารัตน์, มงคล ตุ่นเฮ้า, ทรงยศ จันทรมานิตย์ และสุทิน จูฑะสุวรรณ
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร

          ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็กเพื่อใช้เกี่ยวนวดถั่วเขียว โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 120 แรงม้าเป็นต้นกำลัง ความกว้างของหัวเกี่ยว 2.0 เมตร ลูกนวดแบบไหลตามแกนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 527 มิลลิเมตร ความยาวของลูกนวด 1160 มิลลิเมตร ผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่า เครื่องต้นแบบสามารถใช้งานได้แต่เมล็ดที่นวดแล้วมีการแตกหักสูง จึงได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบนวดได้ดำเนินถอดซี่ฟันลูกนวดลดลงประมาณร้อยละ 75 โดยมีระยะห่างระหว่างปลายฟันและตะแกรงรอบลูกนวด (Concave Clearance) 35 มิลลิเมตร จากการนำไปทดสอบเกี่ยวนวดถั่วเขียว สภาพการใช้งานจริง ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ความชื้นเมล็ดถั่วเขียวร้อยละ 28.3 – 29.4 มาตรฐานเปียก ผลการทดสอบพบว่า สามารถทำงานได้ดี อัตราการทำงานระหว่าง 2.46 - 2.50 ไร่ต่อชั่วโมง และความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 4.0 - 4.13 ลิตรต่อไร่ โดยมีการสูญเสียรวมร้อยละ 1.29 1.46