คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การคัดเลือกต้นตอฝรั่งที่ทนทานหรือต้านทานต่อโรคเหี่ยวฝรั่งพันธุ์การค้า - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: การคัดเลือกต้นตอฝรั่งที่ทนทานหรือต้านทานต่อโรคเหี่ยวฝรั่งพันธุ์การค้า (/showthread.php?tid=455)การคัดเลือกต้นตอฝรั่งที่ทนทานหรือต้านทานต่อโรคเหี่ยวฝรั่งพันธุ์การค้า - doa - 11-24-2015

การคัดเลือกต้นตอฝรั่งที่ทนทานหรือต้านทานต่อโรคเหี่ยวฝรั่งพันธุ์การค้า
สุพัตรา อินทวิมลศรี และมนตรี เอี่ยมวิมังสา
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ฝรั่งพันธุ์การค้า เช่น กิมจู และแป้นสีทอง ที่แสดงอาการใบไหม้ ยอดเหี่ยว ต้นทรุดโทรม และตาย เป็นจำนวนมากในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และราชบุรี ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตฝรั่งเพื่อการส่งออกและการบริโภคในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ต้นฝรั่งที่แสดงอาการเหี่ยว โคนต้น และรากถูกทำลายโดยเชื้อรา เชื้อรา Nalanthamala psidii จึงได้ทำการทดลองเพื่อคัดเลือกต้นตอฝรั่งพันธุ์พื้นเมืองซึ่งได้รวบรวมเมล็ดมาจากแหล่งต่างๆ อาทิ จังหวัดชัยนาท สมุทรสงคราม นครปฐม พิจิตร เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ ปราจีนบุรี นครนายก และนครศรีธรรมราช เป็นต้น โดยการปลูกเชื้อรา Nalanthamala psidii เป็นเวลา 120 วัน จากนั้นพบว่าจากต้นฝรั่งพันธุ์พื้นเมืองจำนวน 52 ต้น แสดงอาการโรคเหี่ยว และมี 8 ต้น ที่สามารถต้านทานต่อเชื้อราได้