คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การควบคุมโรคเน่าดำของกล้วยไม้โดยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดเรืองแสง - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: การควบคุมโรคเน่าดำของกล้วยไม้โดยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดเรืองแสง (/showthread.php?tid=470)การควบคุมโรคเน่าดำของกล้วยไม้โดยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดเรืองแสง - doa - 11-30-2015

การควบคุมโรคเน่าดำของกล้วยไม้โดยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi)
สุรีย์พร บัวอาจ, อมรรัตน์ ภู่ ไพบูลย์, ทัศนาพร ทัศคร, บุษราคัม อุดมศักดิ์, รุ่ งนภา คงสุวรรณ และรัศมี เหล็กพรหม
กลุ่ มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยและพัฒนาอารักขาพืช และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

          จากการเลี้ยงเห็ดเรืองแสง N. nambi ไอโซเลต PW2 ในอาหารเหลว MEB ตั้งเก็บไว้ในห้องมืดให้แสง 2 ชั่วโมงต่อวัน ที่ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วัน แล้วนำไปสกัดสารออกฤทธิ์ด้วยเอทิลอะซีเตต (ethyl acetate, EtOAc) ผลได้สาร aurisin A จำนวน 2.5 กรัม ส่วนการเก็บรวบรวมเชื้อรา P. palmivora สาเหตุโรคเน่าดำของกล้วยไม้ จากศูนย์เก็บเชื้อ culture collections พบว่าเชื้อราที่แยกได้จากกล้วยไม้ลูกผสมสกุลแวนดา ไม่สามารถเลี้ยงให้เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อได้ และเชื้อราที่ไม่บริสุทธิ์ จึงเก็บตัวอย่างเชื้อรา P. palmivora สาเหตุโรคเน่าดำของกล้วยไม้ลูกผสมสกุลแวนดาใหม่โดยเก็บจากแหล่งปลูกกล้วยไม้ จ.นครปฐม จำนวน 1 ไอโซเลท เนื่องจากช่วงที่ไปสำรวจตัวอย่างสภาพแวดล้อมไม่เหมาะต่อการเกิดโรค