คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ผลของสารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ต่อการเจริญของรา Phytophthora palmivo - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: ผลของสารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ต่อการเจริญของรา Phytophthora palmivo (/showthread.php?tid=493)ผลของสารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ต่อการเจริญของรา Phytophthora palmivo - doa - 11-30-2015

ผลของสารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ต่อการเจริญของรา Phytophthora palmivo
อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์, พีระวรรณ พัฒนวิภาส และยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี
ผู้เชี่ยวชาญ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

          ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน และตัวอย่างดินจากสวนทุเรียนที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่า ระหว่าง ตุลาคม 2553 - กันยายน 2555 เมื่อแยกเชื้อบริสุทธิ์ ได้รา Phytophthora palmivora และเลี้ยงขยายรา P. palmivora ที่เก็บไว้ใน culture collection ของ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร แล้วนำมาเลี้ยงบนอาหารวุ้น มันฝรั่งที่ผสมสารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ความเข้มข้นต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลการดื้อยาของเชื้อรา P. palmivora ต่อสารป้องกันกำจัดเชื้อรา metalaxyl ได้ตัวอย่างโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนซึ่งแยกเชื้อบริสุทธิ์ได้รา P. palmivora จากจังหวัดจันทบุรี 3 ไอโซเลท ระยอง 1 ไอโซเลท และนครศรีธรรมราช 2 ไอโซเลท ตัวอย่างดินจากสวนทุเรียนจันทบุรีและนครศรีธรรมราช จังหวัดละ 2 ไอโซเลท รวม 10 ไอโซเลท และเลี้ยงขยายเพื่อศึกษารา P. palmivora ที่เก็บไว้ใน culture collection จำนวน 10 ไอโซเลท รวมทั้งสิ้น 20 ไอโซเลท พบว่าราทุกไอโซเลทมีแบบคู่ผสม เป็น A1 สารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ความเข้มข้น 10 และ 1,00 ppm. ไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตเส้นใยของราได้ ราทุกไอโซเลทสร้างสปอร์แรนเจีย และคลามายโดสปอร์ลดลงเมื่อความเข้มข้นของสารเคมีเพิ่มขึ้น ไม่พบการสร้างสปอร์แรนเจียที่ความเข้มข้น 10,000 ppm.