คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
อนุกรมวิธานเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: อนุกรมวิธานเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria (/showthread.php?tid=5)อนุกรมวิธานเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria - doa - 10-09-2015

อนุกรมวิธานเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria
ชมัยพร บัวมาศ, ชลิดา อุณหวุฒิ, ลักขณา บำรุงศรี และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

การศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เพื่อทราบชนิด พืชอาศัย เขตการแพร่กระจายของเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria ที่มีอยู่ในประเทศไทย ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยหอยจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ นำตัวอย่างที่รวบรวมได้มาทำสไลด์ถาวรและตรวจจำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จากการตรวจจำแนกชนิด พบเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria จำนวน 2 ชนิด คือ Pulvinaria psidii Maskell และอีก 1 ชนิด ยังไม่สามารถระบุชนิดได้ คือ Pulvinaria sp. ทั้ง 2 ชนิด พบบนผลลิ้นจี่ การศึกษานี้ยังไม่สิ้นสุดจะต้องดำเนินการต่อไปในปี 2555