คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การจัดการวัชพืชและผลของสารกำจัดวัชพืชตกค้างในถั่วเหลืองฝักสด - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: การจัดการวัชพืชและผลของสารกำจัดวัชพืชตกค้างในถั่วเหลืองฝักสด (/showthread.php?tid=528)การจัดการวัชพืชและผลของสารกำจัดวัชพืชตกค้างในถั่วเหลืองฝักสด - doa - 11-30-2015

การจัดการวัชพืชและผลของสารกำจัดวัชพืชตกค้างในถั่วเหลืองฝักสด
คมสัน นครศรี, ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย, เกียรติรวี พันธ์ไชยศรี และนงลักษณ์ ปั้นลาย
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรลพบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

          การทดลองการจัดการวัชพืชโดยใช้สาร fluazifop-butyl, Propaquisafop, clethodim, fomesafen, imazapic, pendimethalin และ alachlor และการวิเคราะห์ผลของสารกำจัดวัชพืชตกค้างในถั่วเหลืองฝักสด ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี จ.ลพบุรี ผลการทดลองพบว่า สารกำจัดวัชพืชทุกชนิดสามารถควบคุมวัชพืชใบแคบและใบกว้างได้ดีส่งผลให้จำนวนต้นวัชพืชและน้ำหนักแห้งของวัชพืชมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับการไม่กำจัดวัชพืช โดยสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนวัชพืชงอก pendimethalin อัตรา 330 กรัม กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ สามารถควบคุมวัชพืชทั้งประเภทใบแคบและประเภทใบกว้างได้ดี สารกำจัดวัชพืช fluazifop-butyl, propaquisafop และ clethodim สามารถกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบได้ดี สาร fomesafen สามารถกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้างได้ดี สาร imazapic สามารถกำจัดวัชพืชทั้งประเภทใบแคบและใบกว้างได้ดี ผลของสารกำจัดวัชพืชต่อผลผลิตถั่วเหลืองพบว่า สาร fomesafen และ fluazifop-butyl มีผลผลิตถั่วเหลืองฝักสดมาตรฐานสูงที่สุด ได้แก่ 2,060 1,636 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ ผลของสารกำจัดวัชพืชตกค้างของสารกำจัดวัชพืชไม่พบการตกค้างของสาร alachlor, fluazifop-butyl, imazapic และ pendimethalin