คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชในการกำจัดสาหร่ายหางกระรอก และสาหร่ายพุงชะโด - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชในการกำจัดสาหร่ายหางกระรอก และสาหร่ายพุงชะโด (/showthread.php?tid=529)ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชในการกำจัดสาหร่ายหางกระรอก และสาหร่ายพุงชะโด - doa - 11-30-2015

ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชในการกำจัดสาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata (Linn.f.) Royle) และสาหร่ายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum Linn.) และผลกระทบต่อสัตว์น้ำ
คมสัน นครศรี, จรัญญา ปิ่นสุภา และเกียรติรวี พันธ์ไชยศรี
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดลองพ่นสารกำจัดวัชพืช glyphosate, tricropyr, imazapyr, diuron, 2-4,D และ copper sufate เพื่อกำจัดวัชพืชสาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata (Linn.f.) Royle) และสาหร่ายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum Linn.) และผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ดำเนินการทดลองในเรือนทดลองพบว่า สารกำจัดวัชพืช diuron อัตรา 240 และ 480 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ สามารถกำจัดวัชพืชสาหร่ายหางกระรอกและสาหร่ายพุงชะโดได้ดีที่ระยะ 30 วันหลังพ่นสาร ทำให้น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของสาหร่ายหางกระรอกและสาหร่ายพุงชะโดจากการพ่นสาร diuron ทั้ง 2 อัตรา น้อยกว่าและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารกำจัดวัชพืช copper sufate, glyphosate, tricropyr, imazapyr, 2,4-D และกรรมวิธีไม่พ่นสารกำจัดวัชพืช และจากการศึกษาผลกระทบต่อสัตว์น้ำพบว่า การใช้สารกำจัดวัชพืชทุกชนิดไม่ทำให้เกิดความเป็นพิษต่อปลานิล