คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การใช้แมลงช้างปี กใส Plesiochrysa ramburi ในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสภาพไร่ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: การใช้แมลงช้างปี กใส Plesiochrysa ramburi ในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสภาพไร่ (/showthread.php?tid=532)การใช้แมลงช้างปี กใส Plesiochrysa ramburi ในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสภาพไร่ - doa - 11-30-2015

การใช้แมลงช้างปี กใส Plesiochrysa ramburi ในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังในสภาพไร่
ประภัสสร เชยคำแหง, รจนา ไวยเจริญ, อัมพร วิโนทัย และสุเทพ สหายา
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ได้ดำเนินการทดลองเริ่มสำรวจเก็บรวบรวมตัวอยางเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังและศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังพบว่า มีแมลงศัตรูธรรมชาติที่สำคัญหลายชนิด ได้แก่ ด้วงเต่าที่พบ 4 ชนิด คือ ด้วงเต่า Brumoides sp. ด้วงเต่า Nephus sp. ด้วงเต่าสีสม Micraspis discolor ด้วงเต่าลายหยัก Chilomenes sexmaculata แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi แตนเบียนไม่ทราบชนิด 2 ชนิด และหนอนผีเสื้อกินเพลี้ยแป้ง 1 ชนิด จากผลการทดลองใช้ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส P. ramburi ปล่อยบนต้นมันสำปะหลังที่เริ่มพบการระบาดของเพลี้ยแป้งพบว่า ปล่อยในอัตรา 4-5 ตัว/ต้น จำนวน 2 ครั้ง สามารถควบคุมการระบาดได้และคงอยู่ได้ 2 เดือน ในแหล่งที่มีการระบาด และในปี 2556 เริ่มทำแปลงทดลองที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา