คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนเผ่า Macrosiphini - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนเผ่า Macrosiphini (/showthread.php?tid=571)อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนเผ่า Macrosiphini - doa - 12-01-2015

อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนเผ่า Macrosiphini
ลักขณา บำรุงศรี, สุนัดดา เชาวลิต, ชมัยพร บัวมาศ, อิทธิพล บรรณาการ และชฎาภรณ์ เฉลิมวิเชียรพร
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          เพลี้ยอ่อนเผ่า (Tribe) Macrosiphini เป็นเพลี้ยอ่อนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง อยู่ในวงศ์ย่อย Aphidinae เป็นศัตรูสำคัญของพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อนลูกท้อ เพลี้ยอ่อนผัก เพลี้ยอ่อนกุหลาบ การศึกษาด้านอนุกรมวิธานเพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการศึกษาด้านอื่นต่อไป รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการทำบัญชีรายชื่อศัตรูพืชเพื่อการส่งออกสินค้าเกษตร จากการสำรวจรวบรวมเพลี้ยอ่อนจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2555 เพื่อทราบสกุล ชนิด พืชอาศัย และเขตการแพร่กระจาย ของเพลี้ยอ่อนเผ่า Macrosiphini ในประเทศไทย พบเพลี้ยอ่อนวงศ์เผ่า Macrosiphini 6 ชนิด คือ Brevicoryne brassicae (Linnaeus), Lipaphis erysimi (Kaltenbach), Macrosiphum rosae (Linnaeus), Metopolophium alpinum Hill Ris Lambers, Myzus persicae (Sulzer) และ Ovatus crateagarius (Walker)