คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
อนุกรมวิธานเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: อนุกรมวิธานเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus (/showthread.php?tid=572)อนุกรมวิธานเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus - doa - 12-01-2015

อนุกรมวิธานเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus
ชลิดา อุณหวุฒิ, ชมัยพร บัวมาศ, ลักขณา บำรุงศรี และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2555 เพื่อทราบชนิด พืชอาศัย เขตการแพร่กระจายของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ที่มีอยู่ในประเทศไทย ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยแป้งจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำตัวอย่างที่รวบรวมได้มาทำสไลด์ถาวรและตรวจจำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus จำนวน 4 ชนิด คือ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีเขียว (Phenacoccus madeirensis Green) พบในมันสำปะหลัง เพลี้ยแป้งงา (Phenacoccus solani Ferris) พบในว่านสี่ทิศ เพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus solenopsis Tinsley) พบในชบา ชบาหนู มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะแว้ง กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบแดง คุณนายตื่นสาย ลั่นทมหัวลูกศร ทานตะวัน ปอ ผกากรอง ยาสูบ พันงู-เขียว หญ้าขัดมอญ หญ้ายาง และเหลืองปรีดิยาธร เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) พบในมันสำปะหลัง โสมคน และยางพาราอายุไม่เกิน 2 ปี