คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
อนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลงวันทองสกุล Bactrocera - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: อนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลงวันทองสกุล Bactrocera (/showthread.php?tid=576)อนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลงวันทองสกุล Bactrocera - doa - 12-01-2015

อนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลงวันทองสกุล Bactrocera
ชฎาภรณ์ เฉลิมวิเชียรพร, สุนัดดา เชาวลิต, ชมัยพร บัวมาศ, อิทธิพล บรรณาการ และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การศึกษาอนุกรมวิธานของตัวอ่อนแมลงวันทองสกุล Bactrocera ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2555 ในภาคต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อทราบชนิด พืชอาศัย เขตการแพร่กระจาย ของตัวอ่อนแมลงวันทองสกุล Bactrocera ที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมตัวอ่อนแมลงวันทองจากผลไม้และพืชผัก รวมทั้งการติดกับดักแบบ Steiner จากแหล่งปลูกพืชต่างๆ เช่น พริก กระท้อน ฝรั่ง ชมพู่ มะเฟือง ทั่วทุกภาคในประเทศไทย นำตัวอย่างที่รวบรวมได้กลับมายังห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช นำจัดรูปร่างและตรวจวิเคราะห์จำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน จากการตรวจวิเคราะห์จำแนกชนิดพบตัวอ่อนแมลงวันทอง 2 ชนิด ได้แก่ Bactrocera latifron (Hendel), Bactrocera correcta (Bezzi)