คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การจำแนกชนิดแบคทีเรีย Erwinia สาเหตุโรคเน่าเละ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: การจำแนกชนิดแบคทีเรีย Erwinia สาเหตุโรคเน่าเละ (/showthread.php?tid=592)การจำแนกชนิดแบคทีเรีย Erwinia สาเหตุโรคเน่าเละ - doa - 12-02-2015

การจำแนกชนิดแบคทีเรีย Erwinia สาเหตุโรคเน่าเละโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
รุ่งนภา คงสุวรรณ์, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์, สุรีย์พร บัวอาจ และปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

         ทำการแยกเชื้อสาเหตุโรคเน่าเละจากตัวอย่างพืชและดิน นำเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้ ไปทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี และเก็บเชื้อบริสุทธ์ในน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ