คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
อนุกรมวิธานและความสามารถในการทำให้เกิดโรคของไส้เดือนฝอย - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: อนุกรมวิธานและความสามารถในการทำให้เกิดโรคของไส้เดือนฝอย (/showthread.php?tid=593)อนุกรมวิธานและความสามารถในการทำให้เกิดโรคของไส้เดือนฝอย - doa - 12-02-2015

อนุกรมวิธานและความสามารถในการทำให้เกิดโรคของไส้เดือนฝอย migratory endoparasitic nematodes
ไตรเดช ข่ายทอง, ธิติยา สารพัฒน์ และมนตรี เอี่ยมวิมังสา
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          ในปี 2554 เก็บตัวอย่างดินบริเวณรากพืชในพื้นที่ปลูกพืชภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จำนวน 113 ตัวอย่าง ตรวจพบไส้เดือนฝอยสกุล Pratylenchus จำนวน 34 ตัวอย่าง ในปี 2555 เลี้ยงไส้เดือนฝอยบนรากข้าวโพดในสภาพปลอดเชื้อ ทำการคงสภาพไส้เดือนฝอย ทำสไลด์ถาวรและจำแนกชนิดได้เป็นไส้เดือนฝอย P. coffeae จากตัวอย่างดิน 20 แห่ง P. brachyurus จากตัวอย่างดิน 1 แห่ง และยังจำแนกชนิดที่ชัดเจนไม่ได้ จากตัวอย่างดิน 2 แห่ง