คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบ Lateral flow test strip เพื่อตรวจสอบแบคทีเรีย B.gladioli - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบ Lateral flow test strip เพื่อตรวจสอบแบคทีเรีย B.gladioli (/showthread.php?tid=606)การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบ Lateral flow test strip เพื่อตรวจสอบแบคทีเรีย B.gladioli - doa - 12-03-2015

การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบ Lateral flow test strip เพื่อตรวจสอบแบคทีเรีย Burkholderia gladioli pv. gladioli
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ทิพวรรณ กันหาญาติ, ทัศนาพร ทัศคร และรุ่งนภา ทองเคร็ง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การผลิตแอนติเซรั่มของแบคทีเรีย Burkholderia gladioli pv. gladioli เพื่อใช้ผลิตชุดตรวจสอบ Lateral flow test strip โดยการแยกสกัดโปรตีน Membrane protein complex บริสุทธิ์จากผนังเซลแบคทีเรีย B. gladioli pv. gladioli โดยวิธี Li CL2 extraction เพื่อใช้เป็นแอนติเจน นำแอนติเจนบริสุทธิ์พร้อมที่จะฉีดกระต่าย ฉีดแอนติเจนเข้าไปในกระต่ายเพื่อผลิตแอนติซีรัม โดยฉีดกระต่ายจำนวน 4 ครั้ง เจาะเลือดกระต่ายทุกอาทิตย์ จำนวน 4 ครั้ง นำเลือดกระต่ายมาแยกเอาแอนติซีรั่มโดยแยกเฉพาะน้ำเหลืองทิ้งเม็ดเลือดแดง ได้แอนติซีรั่มจำนวน 30 ml นำแอนติซีรั่มมาทดสอบค่า titer ที่มีค่า titer 1: 25,000 ทดสอบความเฉพาะเจาะจงของแอนติซีรั่ม ได้ความเฉพาะเจาะจงของแอนติซีรั่มที่มีต่อแบคทีเรีย B. gladioli ที่ 104 cfu/ml สกัด IgG จากแอนติซีรั่มเพื่อใช้ในการผลิตชุดตรวจสอบ ทดสอบ IgG พบว่าความเข้มข้นที่เหมาะสมของ IgG คือ 1:500