คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ศึกษาการกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าผลสดมะเขือเทศจากนิวซีแลนด์ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: ศึกษาการกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าผลสดมะเขือเทศจากนิวซีแลนด์ (/showthread.php?tid=615)ศึกษาการกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าผลสดมะเขือเทศจากนิวซีแลนด์ - doa - 12-03-2015

ศึกษาการกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าผลสดมะเขือเทศจากนิวซีแลนด์
สุคนธ์ทิพย์ สมบัติ, คมศร แสงจินดา, ณัฏฐิมา โฆสิตเจริญกุล และสิทธิศักดิ์ แสไพศาล
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช, กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักาขาพืช

          ผลการศึกษามาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าผลสดมะเขือเทศจากประเทศต่างๆ พบว่า สามารถใช้วิธีการเดียวหรือใช้หลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การจัดการศัตรูพืชอย่างมีระบบ (Systems approach) การรมยา (Fumigation) การฉายรังสี (Irradiation) พื้นที่ปลอดจากศัตรูพืช (Pest free area) เป็นต้น จากสถิติการนำเข้าผลสดมะเขือเทศจากนิวซีแลนด์ ในช่วงปี 2549 - 2554 ปริมาณรวมทั้งสิ้น 14,631.3 กิโลกรัม ผลการตรวจสอบศัตรูพืช ณ จุดนำเข้า ยังไม่พบศัตรูพืช

         ผลการศึกษาข้อมูลศัตรูพืชของ มะเขือเทศจากนิวซีแลนด์ จำนวนทั้งสิ้น 189 ชนิด ในจำนวนนี้เป็นศัตรูพืชที่ไม่มีรายงานในประเทศไทย และสามารถติดมากับผลสดมะเขือเทศนำเข้า ได้แก่ ไร Halotydeus destructor, Tetranychus ludeni, Aculops lycopersici, แมลง Helicoverpa punctigera, Pseudococcus calceolariae, Epiphyas postvittana, Macrosiphum euphorbiae เชื้อรา Didymella lycopersici, Galactomyces geotrichum, Gibberella acuminate, Gibberella cyanogena, Gebberella intricans, Mycosphaerella tassiana, Nectria haematococca, Phoma exgue var. exigue แบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pseudomonas marginalis pv. marginalis ไวรัส Tomato yellow top virus, Spinach latent virus, Tomato ringspot virus, Tomato spotted wilt virus ไวรอยด์ Potato spindle tuber viroid