คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลกก (Cyperus L.) - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลกก (Cyperus L.) (/showthread.php?tid=619)



สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลกก (Cyperus L.) - doa - 12-03-2015

สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลกก (Cyperus L.)
ศิริพร ซึงสนธิพร และธัญชนก จงรักไทย
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การศึกษาสัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลกก รวบรวมกกจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยได้ทั้งสิ้น 40 ตัวอย่าง ตรวจสอบชนิดได้แล้ว 20 ชนิด และมีอีก 2 ชนิดที่ยังไม่สามารถระบุชนิดได้ รวบรวมเมล็ดจากต้นที่นำมาปลูกในบริเวณเรือนทดลองของกลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ได้ตัวอย่างเมล็ดทั้งสิ้น 15 ชนิด กกอายุฤดูเดียว ที่มีขนาดเล็กมาก เช่น กกกะหรี่ (Cyperus squarrosus L.) ซึ่งเป็นพืชที่มักขึ้นในที่ชุ่มชื้น มีขนาดต้นเล็กเมื่อเทียบกับชนิดอื่น สามารถทนแล้งได้ แต่ใตสภาพแห้งแล้งจะมีขนาดต้นเล็กมาก มีความสูงต้นประมาณ 3 เซนติเมตร เก็บตัวอย่างเมล็ดได้น้อยมาก เมล็ดวัชพืชสกุลกกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมาก และหลุดร่วงไปเมื่อแก่ รูปร่างเป็นเหลี่ยม ผิวเรียบ - เป็นมัน อยู่ระหว่างการศึกษาสัณฐานวิทยา และตรวจสอบชนิดที่ยังไม่สามารถระบุชนิดได้