คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
วิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยศัตรูมันขี้หนู - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: วิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยศัตรูมันขี้หนู (/showthread.php?tid=62)วิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยศัตรูมันขี้หนู - doa - 10-13-2015

วิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยศัตรูมันขี้หนู
มนตรี เอี่ยมวิมังสา, ไตรเดช ข่ายทอง, สิริชัย สาธุวิจารณ์ และยุทธนา แสงโชติ
กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         วิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยศัตรูมันขี้หนู เพื่อศึกษาการเขาทำลายของไส้เดือนฝอยรากปม วัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงปลูกมันขี้หนู ประกอบกับความเสียหายทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพของมันขี้หนูที่ถูกไส้เดือยฝอยรากปม Meloidogyne incognita เข้าทำลาย และหาวิธีการที่เหมาะสมในป้องกันกำจัดหรือลดปริมาณของไส้เดือนฝอยรากปมในมันขี้หนู ผลที่ได้รับจากการทำงานในปี 2554 คือ ได้ข้อมูลการเข้ามาระบาดของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita และวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยในแปลงปลูกมันขี้หนูพบว่า สาบม่วง (Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob.) และถั่วลาย Centrosema pubescens Benth. เป็นพืชอาศัยอย่างดีของไส้เดือนฝอยรากปม และจำเป็นต้องทำงานวิจัยต่อในเรื่องของการทดสอบสารต่างๆ และหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยรากปมที่เป็นศัตรูของมันขี้หนูเพิ่มเติมต่อไป