คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ศึกษาชนิดและชีววิทยาของเชื้อสาเหตุโรคผลเน่าของสละ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: ศึกษาชนิดและชีววิทยาของเชื้อสาเหตุโรคผลเน่าของสละ (/showthread.php?tid=67)ศึกษาชนิดและชีววิทยาของเชื้อสาเหตุโรคผลเน่าของสละ - doa - 10-13-2015

ศึกษาชนิดและชีววิทยาของเชื้อสาเหตุโรคผลเน่าของสละ
ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี, อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์, อภิรัชต์ สมฤทธิ์ และศรีนวล สุราษฎร์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

          จากการศึกษาสาเหตุโรคผลเน่าสละ พบเชื้อราสาเหตุโรคผลเน่าสละ 1 ชนิด คือ Marasmius pulmivorus เป็นเชื้อราที่มีเส้นใยสีขาว เส้นใยจะแทงทะลุเปลือกเข้าไปในผล ทำให้เปลือกเปราะแตก เนื้อในเน่า ผลร่วงหล่นเมื่อเส้นใยเจริญเต็มที่จะสร้างดอกเห็ดสีขาว สปอร์ระบาดไปสู่ทะลายผลอื่นๆ