คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
วิจัยกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลแก้วมังกรเพื่อการส่งออก - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: วิจัยกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลแก้วมังกรเพื่อการส่งออก (/showthread.php?tid=71)วิจัยกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลแก้วมังกรเพื่อการส่งออก - doa - 10-13-2015

วิจัยกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลแก้วมังกรเพื่อการส่งออก
รัชฎา อินทรกำแหง, สลักจิต พานคำ, ชัยณรัตน์ สนศิริ, มลนิภา ศรีมาตรภิรมย์, ชุติมา ออมกิ่ง, จารุวรรณ จันทรา และอุดร อุณุณหวุฒิ
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช และผู้เชี่ยวชาญ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ศึกษาวิธีการเตรียมผลแก้วมังกรที่มีแมลงวันทองระยะไข่ หนอนวัย 1, 2 และ 3 ในผลแก้วมังกรด้วยวิธีการใส่แมลงวันทองในผลแก้วมังกรโดยตรงพบว่า การใส่ไข และหนอนวัย 1 ในผลแก้วมังกรจำนวน 200 ตัวต่อผล เป็นจำนวนที่เหมาะสมที่ทำให้แมลงวันทองรอดชีวิตมากที่สุด ส่วนหนอนวัย 2 และ 3 ใช้หนอนแมลงวันทองจำนวน 150 และ 100 ตัวต่อผล ทำให้แมลงรอดชีวิตมากที่สุด

          ศึกษาเบื้องต้นกรรมวิธีให้ความร้อนกับผลแก้วมังกร ด้วยวิธีการอบไอน้ำเปรียบเทียบกรรมวิธีอบไอน้ำแบบปรับความชื้นสัมพัทธ์ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลแก้วมังกร เพิ่มความร้อนให้กับผลแก้วมังกรที่อุณหภูมิในสุดผลเท่ากับ 47 และ 48 องศาเซลเซียส นาน 0, 1 และ 2 ชั่วโมง พบว่า วิธีการอบไอน้ำปรับความชื้นสัมพัทธ์มีแนวโน้มที่ทำให้คุณภาพผลแก้วมังกรเกิดความเสียหายน้อยกว่าวิธีการอบไอน้ำ

          จากการศึกษาลักษณะความเสียหายของผลแก้วมังกรจากกรรมวิธีให้ความร้อนทั้ง 2 วิธี พบว่า ที่อุณหภูมิ 48 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง ทำให้เนื้อในผลแก้วมังกรเกิดความเสียหายเกิดลักษณะเป็นวุ้นใสที่เนื้อแก้วมังกร อย่างไรก็ตามจะต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป