คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ศึกษาชนิดพืชกับดักและพืชอาศัยของแมลงที่มีประโยชน์ในระบบการปลูกพืชผักอินทรีย์ภาคกลาง - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: ศึกษาชนิดพืชกับดักและพืชอาศัยของแมลงที่มีประโยชน์ในระบบการปลูกพืชผักอินทรีย์ภาคกลาง (/showthread.php?tid=76)ศึกษาชนิดพืชกับดักและพืชอาศัยของแมลงที่มีประโยชน์ในระบบการปลูกพืชผักอินทรีย์ภาคกลาง - doa - 10-13-2015

ศึกษาชนิดของพืชกับดักและพืชอาศัยของแมลงที่มีประโยชน์ในระบบการปลูกพืชผักอินทรีย์ภาคกลาง
รจนา ไวยเจริญ, อัมพร วิโนทัย และประภัสสร เชยคำแหง
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          เพื่อศึกษาชนิดของพืชกับดัก และพืชอาศัยแมลงที่มีประโยชน์ในระบบการปลูกพืชตระกูลกะหล่ำอินทรีย์ ทำการสำรวจแปลงปลูกพืชตระกูลกะหล่ำในเขตภาคกลางที่จังหวัดปทุมธานี ลพบุรี และนครสวรรค์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงกันยายน 2554 สำรวจพืชที่พบแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ และศัตรูธรรมชาติ ในแปลงปลูกพืชตระกูลกะหล่ำและรอบๆ แปลงปลูก เก็บตัวอย่างพืชมาจำแนกชนิดวัชพืชที่พบแมลง ผลการสำรวจพบ พืชที่พบแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ผักเขียวน้อย ผักเสี้ยน หญ้าชันกาศ ผักเป็ดไทย หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก พืชที่พบศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ กระต่ายจาม ผักโขม ตีนตุ๊กแก หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก กะเม็ง และหญ้าแพรก แมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำที่พบบนวัชพืชหลายชนิด ได้แก่ ด้วงหมัดกระโดด ด้วงหมัดผัก เพลี้ยอ่อน และหนอนผีเสื้อ เป็นต้น ศัตรูธรรมชาติที่พบบนวัชพืชในแปลงปลูกพืช ได้แก่ ด้วงเต่าลาย ด้วงเต่าลายขวาง ด้วงเต่าส้ม หนอนแมลงวันดอกไม้ แมลงวันขายาว ด้วงก้นกระดก มด และแมงมุม พืชที่มีแนวโน้มว่าจะมีศักยภาพในการเป็นพืชกับดัก ได้แก่ ผักเขียวน้อย กวางตุ้ง และผักเสี้ยน