คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ศึกษารูปแบบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ภาคกลาง - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: ศึกษารูปแบบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ภาคกลาง (/showthread.php?tid=77)ศึกษารูปแบบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ภาคกลาง - doa - 10-13-2015

ศึกษารูปแบบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ภาคกลาง
รจนา ไวยเจริญ, อัมพร วิโนทัย และประภัสสร เชยคำแหง
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          เพื่อศึกษารูปแบบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตพืชผักตระกูลกะหล่ำอินทรีย์ภาคกลาง ทำการทดสอบการป้องกันกำจัดตัวเต็มวัยด้วงหมัดผักแถบลาย Phyllotrea flexuosa (Illiger) (= Phyllotreta sinuata Stephens) โดยไม่ใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ ระหว่างตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554 วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 7 ซ้ำ จำนวน 8 กรรมวิธี ได้แก่ ไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave อัตรา 2,000 ตัวต่อมิลลิลิตร, Steinernema carpocapsae อัตรา 2,000 ตัวต่อมิลลิลิตร, Metarhizium anisopliae ความเข้มข้น 1x10(9) โคนีเดีย/มิลลิลิตร, Bacillus thuringiensis var. tenebrionis อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, เมตาไรเซี่ยม อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร, ทริปโตฝาจ อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร, แพลนเซฟ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และน้ำเปล่า พบว่า สารที่นำมาใช้ทดสอบไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดตัวเต็มวัยด้วงหมัดผักพบอัตราการตาย 10.00-31.55% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำมาก ไม่สามารถสรุปผลได้ ควรทำการทดลองใหม่