คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ความหลากชนิดของแมลงหายากและใกล้สูญพันธ์ในเขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: ความหลากชนิดของแมลงหายากและใกล้สูญพันธ์ในเขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช (/showthread.php?tid=82)ความหลากชนิดของแมลงหายากและใกล้สูญพันธ์ในเขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช - doa - 10-13-2015

ความหลากชนิดของแมลงหายากและใกล้สูญพันธ์ในเขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช
ลักขณา บำรุงศรี, ยุวรินทร์ บุญทบ, สุนัดดา เชาวลิต, ชมัยพร บัวมาศ, อิทธิพล บรรณาการ และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการจำแนกชนิดแมลงที่ได้จากการสำรวจแมลงในเขตสงวนชีวมณฑณสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยสำรวจในบริเวณป่าดิบแล้ง รวมทั้งติดตั้งกับดักแสงไฟ พบแมลงหายาก 5 ชนิด จำนวน 9 ตัวอย่าง ได้แก่ ผีเสื้อถุงทอง; Troides aeacus (C.&R. Felder) จำนวน 5 ตัวอย่าง ผีเสื้อถุงทองป่าสูง; Troides helena Linnaeus จำนวน 1 ตัวอย่าง และผีเสื้อค้างคาว ; Lyssa zampa Butler จำนวน 1 ตัวอย่าง ผีเสื้อพราหมณ์ ; Brahmaea wallichii wallichii Gray จำนวน 1 ตัวอย่าง ด้วงกว่างดาว; Cheirotonus parryi Gray จำนวน 1 ตัวอย่าง