คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร เพื่อการรับรองพันธุ์ : อ้อยตอ 2 - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=7)
+--- เรื่อง: การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร เพื่อการรับรองพันธุ์ : อ้อยตอ 2 (/showthread.php?tid=970)การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร เพื่อการรับรองพันธุ์ : อ้อยตอ 2 - doa - 12-25-2015

การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร เพื่อการรับรองพันธุ์ : อ้อยตอ 2
อุดมศักดิ์  ดวนมีสุข, วัลลิภา  สุชาโต และเสมอนาถ  บัวแจ่ม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี

          การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร เพื่อการรับรองพันธุ์  อ้อยตอ 2 ทำการทดลองในไร่เกษตรกร อ.ท่ามะกา อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCB ทำ 4 ซ้ำ  มีขนาดแปลงทดลองย่อย 7.5 x 8 เมตร  ระยะระหว่างแถว 1.5 เมตร  ผลการทดลองที่ ไร่เกษตรกร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  พบว่า อ้อยโคลน 95-2-213  ให้ผลผลิตสูงสุด 18.7 ตัน/ไร่ และให้ผลผลิตน้ำตาลสูงสุด 2.89 ตันซีซีเอส/ไร่ เมื่อเฉลี่ยผลผลิตน้ำตาลจากอ้อยปลูก อ้อยตอ1 และอ้อยตอ2  อ้อยโคลน 95-2-213 ยังคงให้ผลผลิตน้ำตาลสูงสุด 2.55 ตันซีซีเอส/ไร่ ขณะที่พันธุ์เปรียบเทียบ อู่ทอง 8 , LK92-11และ K84-200 ให้ผลผลิตน้ำตาล 1.76, 2.50 และ 1.84  ตันซีซีเอส/ไร่ ตามลำดับ ในไร่เกษตรกร  อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี พบว่า อ้อยโคลน 95-2-395 ให้ผลผลิตสูงสุด 14.9 ตัน/ไร่ และให้ผลผลิตน้ำตาลสูงสุด 2.05 ตันซีซีเอส/ไร่ เมื่อเฉลี่ยผลผลิตน้ำตาลจากอ้อยปลูก อ้อยตอ1 และอ้อยตอ2 พบว่า อ้อยพันธุ์ K84-200  ให้ผลผลิตน้ำตาลสูงสุด 2.59 ตันซีซีเอส/ไร่  รองลงมาคือ อ้อยโคลน 02-2-483 และ 03-2-395 ซึ่งให้ผลผลิตน้ำตาล 2.38 และ 2.33 ตันซีซีเอส/ไร่ ตามลำดับ