ผลการค้นหา
เรื่อง หน่วยงาน หัวข้อ ตอบ อ่าน ครั้งแรก [น้อย->มาก]
    หัวข้อ: การประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคโดยใช้ข้อมูลการศึกษาการสลายตัวของสารกำจัดศัตรูพืชในผั
หัวเรื่อง: การประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคโดยใช้ข้อมูลการศึก...

การประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคโดยใช้ข้อมูลการศึกษาการสลายตัวของสารกำจัดศัตรูพืชในผักเพื่อกำหนดค่า  Maximum Residue Limit (MRL) และ Pre-harvest Interval (PHI) จินตนา ภู่มงกุฎชัย กลุ่มวิจัยวัตถุมี...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2562 0 3,840 09-02-2020, 01:32 PM
    หัวข้อ: การเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในพืชผัก สมุนไพรและผลไม้
หัวเรื่อง: การเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในพืชผัก สมุนไพรและผลไม้

การเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในพืชผัก สมุนไพรและผลไม้ จินตนา ภู่มงกุฎชัย กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร           ในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2560 กลุ่มว...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2562 0 3,203 09-02-2020, 01:26 PM
    หัวข้อ: การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้าง chlorothalonil ในผักและผลไม
หัวเรื่อง: การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษ...

การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้าง  chlorothalonil ในผักและผลไม้ จินตนา ภู่มงกุฎชัย, พนิดา ไชยยันต์บูรณ์ และสุพัตรี หนูสังข์ กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปัจจัยก...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2562 0 1,509 09-02-2020, 01:12 PM
    หัวข้อ: “เกษตรทฤษฎีใหม่ จากต้นแบบศูนย์วิจัย สู่ ไร่นาเกษตรกร” โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช
หัวเรื่อง: “เกษตรทฤษฎีใหม่ จากต้นแบบศูนย์วิจัย สู่ ไร่นาเกษตร...

“เกษตรทฤษฎีใหม่ จากต้นแบบศูนย์วิจัย สู่ ไร่นาเกษตรกร” โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวทฤษฎีใหม่จังหวัดพัทลุง เมธาพร นาคเกลี้ยง, ธัชธาวินท์ สะรุโณ, ปัทมา พรหมสังคหะ, ชอ้อน พรหมสังคหะ, ไพเราะ เทพทอ...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2562 0 1,999 09-02-2020, 01:08 PM
    หัวข้อ: “10 ปี...คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาคใตต้อนบน”
หัวเรื่อง: “10 ปี...คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห...

“10 ปี...คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาคใตต้อนบน” สุรกิตติ ศรีกุล, สญชัย ขวัญเกื้อ, สุชาดา โภชาดม, จินตนาพร โคตรสมบัติ, นิภาภรณ์ ชูสีนวน, สมคิด ดำน้อย, อัญชลี ม่านทอง, ภาวินี คามวุฒิ,...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2562 0 1,211 09-02-2020, 01:00 PM
    หัวข้อ: เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงจากแปลงเรียนรู้สู่เกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช
หัวเรื่อง: เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงจากแปลงเรียนรู้สู่เกษตรกร ...

เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงจากแปลงเรียนรู้สู่เกษตรกร  ศูนย์เรียนรู้การผลติพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จันทบุรี ชลธี นุ่มหนู, พรทพิย์ศุขเจริญ, กมลภัทร ศริิพงษ์, ชลธิชา กลิ่นเกษร และสาลี่ ชินสถิต ศูนย์เ...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2562 0 1,976 09-02-2020, 12:51 PM
    หัวข้อ: โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
หัวเรื่อง: โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ “ทฤ...

โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี อัจฉราภรณ์ วงศ์สุขศรี, ลัคนา จันทรวงศ์ศรี, จินตนา บุญทิพย์, กาญจนา พูลเจริญ, ณรงค์ ย้อนใจทัน, อังชัณ แช่มพุกพันธ...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2562 0 1,552 09-02-2020, 12:44 PM
    หัวข้อ: โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดนครราชสีมา
หัวเรื่อง: โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎ...

โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดนครราชสีมา ศรีนวล สุราษฎร์, พีชณิตดา ธารานุกูล, สัตยา ปลั่งกลาง, พรศุลี อิศรางกูล ณ อยุธยา, บุญชู สายธนู, จักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง, สุกิจ รั...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2562 0 1,531 09-02-2020, 12:28 PM
    หัวข้อ: แปลงขยายผลพืชไร่และพืชหลังนา  ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าห้วยบางทรายตอนบน
หัวเรื่อง: แปลงขยายผลพืชไร่และพืชหลังนา  ภายใต้โครงการพัฒนาพื...

แปลงขยายผลพืชไร่และพืชหลังนาภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วุฒิชัย กากแก้ว, ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย, ประหยัด ยุพิน, นฤทัย วรสถิตย์ และจำลอง กกรัมย์ ศูนย์ว...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2562 0 1,610 09-02-2020, 12:18 PM
    หัวข้อ: โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
หัวเรื่อง: โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าส...

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา ตำบลโป่งน้้าร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร รุ่งทิวา ดารักษ์, เกษตริน ฝุายอุประ, รณชาติ ประทวน, ธนกฤต หงส์วัชรเด...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2562 0 1,426 09-02-2020, 11:41 AM
    หัวข้อ: การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในถั่วเหลอืงโดยเครื่องหมายโมเลกุล SSR
หัวเรื่อง: การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในถั่วเหลอืงโดยเค...

การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในถั่วเหลอืงโดยเครื่องหมายโมเลกุล SSR เพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูง จีราพร แก่นทรัพย์, พงศกร สรรคว์ทิยากลุ, อารีรัตน์ พระเพชร, ขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์, สุภา...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2559 0 1,633 09-02-2020, 11:10 AM
    หัวข้อ: ผลสัมฤทธิ์การขยายผลเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
หัวเรื่อง: ผลสัมฤทธิ์การขยายผลเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจโคร...

ผลสัมฤทธิ์การขยายผลเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศิริพร หัสสรังสี, ศิวพร แสงภัทรเนตร, พิรญาณ์ จันทร์เขียว, ...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2562 0 1,389 09-02-2020, 10:57 AM
    หัวข้อ: การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในถั่วเหลอืงโดยเครื่องหมายโมเลกุล SSR
หัวเรื่อง: การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในถั่วเหลอืงโดยเค...

การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในถั่วเหลอืงโดยเครื่องหมายโมเลกุล SSR เพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูง จีราพร แก่นทรัพย์, พงศกร สรรคว์ทิยากลุ, อารีรัตน์ พระเพชร, ขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์, สุภา...
doa 1 10 08-14-2020, 04:03 PM
    หัวข้อ: การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในถั่วเหลอืงโดยเครื่องหมายโมเลกุล SSR
หัวเรื่อง: การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในถั่วเหลอืงโดยเค...

การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในถั่วเหลอืงโดยเครื่องหมายโมเลกุล SSR เพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูง จีราพร แก่นทรัพย์, พงศกร สรรคว์ทิยากลุ, อารีรัตน์ พระเพชร, ขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์, สุภา...
doa 1 19 08-14-2020, 01:46 PM
    หัวข้อ: ประสิทธิภาพและสารสำคัญของน้ำมันหอมระเหยจากแมงลักป่าในการควบคุมวัชพืช
หัวเรื่อง: ประสิทธิภาพและสารสำคัญของน้ำมันหอมระเหยจากแมงลักป่...

ประสิทธิภาพและสารสำคัญของน้ำมันหอมระเหยจากแมงลักป่าในการควบคุมวัชพืช อัณศยา พรมมา, ศิริพร สอนท่าโก, ธัญชนก จงรักไทย, ธนิตา ค่ำอำนวย, พรรณีกา อัตตนนท์, ศิริพร ซึงสนธิพร, คมสัน นครศรี,  ภัทร์พิชชา รุจิ...
doa 1 82 08-11-2020, 11:39 AM
    หัวข้อ: ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Curvularia eragrostidis และรา C. oryzae
หัวเรื่อง: ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Curvularia eragros...

ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Curvularia eragrostidis และรา C. oryzae มะโนรัตน์ สุดสงวน, พรพิมล อธิปัญญาคม, ชนินทร ดวงสอาด, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ และอมรรัชฏ์ คิดใจเดียว กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพั...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561 0 1,813 11-14-2019, 03:28 PM
    หัวข้อ: ชีววิทยาของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดของกล้วยไม้สกุลม็อคคารา
หัวเรื่อง: ชีววิทยาของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดของกล้วยไม้...

ชีววิทยาของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดของกล้วยไม้สกุลม็อคคารา ทิพวรรณ กันหาญาติ, ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์, รุ่งนภา ทองเคร็ง และกาญจนา ศรีไม้ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอาร...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561 0 1,623 11-14-2019, 03:16 PM
    หัวข้อ: ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Phyllosticta citriasiana
หัวเรื่อง: ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Phyllosticta citri...

ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Phyllosticta citriasiana พรพิมล อธิปัญญาคม, ชนินทร ดวงสอาด และมะโนรัตน์ สุดสงวน ผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช                 ศึกษาอ...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561 0 1,255 11-14-2019, 03:11 PM
    หัวข้อ: ศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา ฤดูการระบาด ของหนอนแดงในฝรั่ง และพุทรา
หัวเรื่อง: ศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา ฤดูการระบาด ของหนอนแดงในฝ...

ศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา ฤดูการระบาด ของหนอนแดงในฝรั่ง และพุทรา สัญญาณี ศรีคชา, กรกต ดารักษ์ และสุนัดดา เชาวลิต กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช     ศึกษาช...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561 0 1,588 11-13-2019, 02:48 PM
    หัวข้อ: ชีววิทยา การแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยน้ำศัตรูพืช
หัวเรื่อง: ชีววิทยา การแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ และความหลากหล...

ชีววิทยา การแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Radix อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข, ดาราพร รินทะรักษ์, ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์, ปราสาททอง พรหมเกิด และไตรเดช ข่ายทอง ...
doa ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561 0 1,319 10-22-2019, 01:30 PM