ศึกษาชนิดและการป้องกันกำจัดแมลงกำจัดศัตรูสำคัญในไม้ประดับสกุล Euphorbia
#1
ศึกษาชนิดและการป้องกันกำจัดแมลงกำจัดศัตรูสำคัญในไม้ประดับสกุล Euphorbia เพื่อการส่งออก
บุษบง มนัสมั่นคง, ชลิดา อุณหวุฒิ, วิภาดา ปลอดครบุรี, ศรุต สุทธิอารมณ์ และวนาพร วงษ์นิคง
กลุ่มบริหารศัตรูพืช, กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

การศึกษาชนิดและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในไม้ประดับสกุล Euphorbia เพื่อการส่งออก ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – เดือนกันยายน 2554 ในแหล่งปลูกจังหวัดปทุมธานี นครนายก และปราจีนบุรี จากการสำรวจพบแมลงที่ลงทำลายโป๊ยเซียน ได้แก่ เพลี้ยแปง Pseudococcus jackbeardsleyi Gimple and Miller แมลงหวี่ขาว เพลี้ยหอย และหนอนกินใบ 2 ชนิด ส่วนการทดสอบสารที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกำจัดเพลี้ยแปงในโป๊ยเซียนพบว่า สาร thiamethoxam 25%WG + white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม + 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร โดยพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน มีประสิทธิภาพดีที่สุด สำหรับสารที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าที่สามารถนำมาสลับใช้ คือ สาร imidacloprid 70%WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, สาร imidacloprid 70%WG + white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม + 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, สาร dinotefuran 10% WP อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, สาร dinotefuran 10% WP + white oil 67%EC อัตรา 5 กรัม + 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, สาร thiamethoxam 25%WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร และสาร carbosulfan 20%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร โดยควรคัดเลือกสารที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่างกันในการสลับใช้ เพื่อป้องกันการต้านทานสารเคมีของแมลง


ไฟล์แนบ
.pdf   2147_2554.pdf (ขนาด: 148.21 KB / ดาวน์โหลด: 438)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม