อนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในเบญจมาศ
#1
อนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในเบญจมาศ
ชลิดา อุณหวุฒิ, ศิริณี พูนไชยศรี, ลักขณา บำรุงศรี, ยุวรินทร์ บุญทบ, สุนัดดา เชาวลิต, ณัฐวัฒน์ แย้มยิ้ม และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาอนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในเบญจมาศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 โดยการสำรวจ รวบรวมตัวอย่างแมลงศัตรูจากแหล่งปลูกเบญจมาศ ในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำตัวอย่างแมลงที่รวบรวมได้ไปศึกษาลักษณะสำคัญทางอนุกรมวิธานเพื่อตรวจวิเคราะห์ชนิด ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบแมลงศัตรูเบญจมาศ 6 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยไฟ ดอกไม้ตะวันตก: western flower thrips; Frankliniella occidentalis Pergande เพลี้ยไฟดอกไม้: common blossom thrips; Frankliniella schultzei Trybom และเพลี้ยไฟฝ้าย: cotton thrips; Thrips palmi Karny ในวงศ์ Thripidae อันดับ Thysanoptera หนอนเจาะสมอฝ้าย: cotton bollworm; Helicoverpa armigera HÜbner หนอนกระทู้ผัก: common cutworm; Spodoptera litura (Fabricius) และหนอนกระทู้หอม: beet armyworm; Spodoptera exigua HÜbner ในวงศ์ Noctuidae อันดับ Lepidoptera โดยพบเข้าทำลายดอกเบญจมาศที่จังหวัดเชียงใหม่ และนครราชสีมา การทดลองนี้ยังไม่สิ้นสุด ดำเนินการต่อในปี 2553


ไฟล์แนบ
.pdf   1278_2552.pdf (ขนาด: 121.59 KB / ดาวน์โหลด: 964)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม