โครงการทดสอบและพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชสำหรับสวนลำไย
#1
โครงการทดสอบและพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชสำหรับสวนลำไย
สนอง อมฤกษ์, ธีรศักดิ์ โกเมศ, ปรีชา ชมเชียงคำและขนิษฐ์ หว่านณรงค์
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

          ได้ทำการนำเทคโนโลยีการกำจัดวัชพืชด้วยจอบหมุนเยื้องข้างในสวนลำไยในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยทำการทดสอบในแปลงทดสอบที่ จ.ลำปาง โดยเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องตัดหญ้า และการใช้สารเคมี จากการทดสอบพบว่า ค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืชด้วยจอบหมุนเยื้องข้างสูงที่สุด ในอัตรา 260.98 บาท ต่อไร่ต่อครั้ง และกำจัดวัชพืชปีละ 6 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายรวม 1,565.90 บาทต่อไร่ต่อปี ส่วนค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืชด้วยเครื่องตัดหญ้าแบบติดท้ายรถแทรคเตอร์ มีค่ารองลงมา ในอัตรา 213.45 บาทต่อไร่ต่อครั้ง และกำจัดวัชพืช ปีละ 6 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายรวม 1,280.70 บาทต่อไร่ต่อปี และค่าใช้จ่ายในการก าจัดวัชพืชด้วยสารก าจัดวัชพืชไกลโฟเสท ต่ าที่สุด ในอัตรา 205.13 บาทต่อไร่ต่อครั้ง และกำจัดวัชพืช ปีละ 4 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายรวม 820.53 บาทต่อไร่ต่อปี ในด้านปริมาณผลผลิตพบว่า ผลผลิตจากการกำจัดวัชพืชด้วยจอบหมุนสูงที่สุด ด้วยปริมาณผลผลิต 314.3 กิโลกรัมต่อไร่ การใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดไกลโฟเสท มีปริมาณลดลงมา ด้วยปริมาณผลผลิต 284.0 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตจากการกำจัดวัชพืชด้วยเครื่องตัดหญ้าแบบติดท้ายรถแทรคเตอร์มีค่าต่ำที่สุด 262.0 กิโลกรัมต่อไร่ ในด้านความสามารถในการทำงานพบว่า ความสามารถในการทำงานจากการกำจัดวัชพืชด้วยเครื่องตัดหญ้าแบบติดท้ายรถแทรคเตอร์สูงที่สุด ด้วยความสามารถในการทำงาน 4.96 ไร่/ชม. การกำจัดวัชพืชด้วยจอบหมุน มีอัตราลดลงมา ด้วยความสามารถในการทำงาน 2.77 ไร่/ชม. และความสามารถในการทำงานจากการใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดไกลโฟเสทมีค่าต่ำที่สุด 0.48 ไร่/ชม. ดังนั้นการการกำจัดวัชพืชด้วยจอบหมุนเยื้องข้างจึงสามารถทดแทนการใช้สารเคมีในสวนลำไยได้


ไฟล์แนบ
.pdf   302_2556.pdf (ขนาด: 833.21 KB / ดาวน์โหลด: 1,537)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม