ช่วงเวลาการปลูกที่เหมาะสมของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น MHS 17 ในแหล่งปลูกแม่ฮ่องสอน
#1
ช่วงเวลาการปลูกที่เหมาะสมของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น MHS 17 ในแหล่งปลูกจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สุริยนต์ ดีดเหล็ก, มณเทียน แสนดะหมื่น, ว่าที่ร้อยตรีหญิง กัญญารัตน์ สุวรรณ และรัชนี โสภา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน และศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

          การศึกษาช่วงเวลาการปลูกที่เหมาะสมของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น MHS 17 ในแหล่งปลูกจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการนำไปใช้ประโยชน์ของถั่วเหลือง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาถั่วเหลือง ดำเนินการภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ในปี 2556 - 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบช่วงเวลาการปลูกที่เหมาะสมสำหรับการผลิตถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น MHS 17 เพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่ดี โดยวางแผนการทดทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ โดยกรรมวิธีทดสอบ ได้แก่ ช่วงเวลาการปลูกถั่วแปยีที่แตกต่างกัน 5 ช่วงเวลาซึ่งห่างกันช่วงละ 15  วัน ดำเนินการทดสอบทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน ฤดูแล้ง คือ 1. วันที่16 พฤศจิกายน 2. วันที่ 1 ธันวาคม 3. วันที่ 16 ธันวาคม 4. วันที่ 30 ธันวาคม และ 5. วันที่ 15 มกราคม ฤดูฝน คือ 1. วันที่ 16 มิถุนายน 2. วันที่ 1 กรกฎาคม 3. วันที่ 16 กรกฎาคม 4. วันที่ 31 กรกฎาคม และ 5. วันที่ 15 สิงหาคม ผลการทดลองพบว่า ในฤดูแล้ง คือ ควรปลูกถั่วเหลืองช่วงวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 16 ธันวาคม เนื่องจากให้ผลผลิตสูงคือ 237 - 274 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับฤดูฝน คือ ควรปลูกถั่วเหลืองช่วงวันที่ 16 มิถุนายน ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม เนื่องจากให้ผลผลิตสูงคือ 332 - 360 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าเลยช่วงเวลาดังกล่าวจะทำให้ผลผลิตและคุณภาพลดลง


ไฟล์แนบ
.pdf   81_2557.pdf (ขนาด: 168.97 KB / ดาวน์โหลด: 429)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม