การจัดการธาตุอาหารพืชระยะยาวด้วยวัสดุอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีในพื้นที่ปลูกมัน
#1
การจัดการธาตุอาหารพืชระยะยาวด้วยวัสดุอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังต่อผลผลิตและการกักเก็บคาร์บอนในดิน
สมฤทัย ตันเจริญ, เสาวรี บำรุง, ชยันต์ ภักดีไทย, วัลลีย์ อมรพล, ศุภกาญจน์ ล้วนมณี, บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ และปิยะนันท์ วิวัฒน์วิทยา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา , ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง และกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          การปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ความสามารถในการผลิตพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง จำเป็นต้องมีการจัดการดินและธาตุอาหารที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตมันสำปะหลังรักษาศักยภาพของดินในการผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน การจัดการดินแปลงปลูกมันสำปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานด้วยการใส่วัสดุอินทรีย์ไถกลบต้นใบมันสำปะหลัง ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับการปลูกมันสำปะหลังระยะยาวด้วยวัสดุอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนและธาตุอาหารในดิน เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดำเนินการในดินร่วนปนทราย ชุดดินโคราชที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ชุดดินยโสธร ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น และดินร่วนเหนียวปนทราย ชุดดินห้วยโป่ง ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำ 8 กรรมวิธี ประกอบด้วย 1) ไม่ใส่ปุ๋ย 0-0-0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (0-0-0) 2) ใส่ปุ๋ยเคมี 16-0-0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (16-0-0) 3) ใส่ปุ๋ยเคมี 16-8-0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (16-8-0) 4) ใส่ปุ๋ยเคมี 16-0-16 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (16-0-16) 5) ใส่ปุ๋ยเคมี 16-8-16 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (16-8-16) 6) ใส่ปุ๋ยเคมี 16-8-16 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ + ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 1 ตันต่อไร่ (16-8-16 + CP) 7) ใส่ปุ๋ยเคมี 16-8-16 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ + สับกลบต้นใบมันสำปะหลัง อัตรา 3 ตันต่อไร่ (16-0-16 + CR) 8) ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี 0-0-0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ + สับกลบต้นใบมันสำปะหลัง อัตรา 3 ตันต่อไร่ (0-0-0 + CR)

          ผลการทดลองพบว่า การจัดการธาตุอาหารของมันสำปะหลังด้วยการใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และการไถกลบต้นใบมันสำปะหลัง มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตมันสำปะหลังในดินร่วนทราย และดินร่วนเหนียวปนทราย การจัดการธาตุอาหารและปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยเคมี 16-8-16 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่วมกับการสับกลบต้นใบมันสำปะหลังอัตรา 3 ตันต่อไร่ ให้ผลผลิตมันสำปะหลังสูงสุด การจัดการธาตุอาหารโดยการไถกลบวัสดุอินทรีย์ เศษซากมันสำปะหลังและการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยการใช้ปุ๋ย 16-8-16 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 1 ตันต่อไร่ และการใช้ปุ๋ย 16-8-16 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่วมกับการสับกลบต้นใบมันสำปะหลังอัตรา 3 ตันต่อไร่ ช่วยรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินและระดับปริมาณอินทรียคาร์บอนและอินทรียวัตถุในดิน

คำหลัก: มันสำปะหลัง ปุ๋ยอินทรีย์ วัสดุอินทรีย์ การจัดการปุ๋ย ความอุดมสมบูรณ์ของดิน


ไฟล์แนบ
.pdf   1. การจัดการธาตุอาหารพืชระยะยาวด้วยวัสดุอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีในพื้นที่ปลูก.pdf (ขนาด: 832.67 KB / ดาวน์โหลด: 234)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 2 ผู้เยี่ยมชม