การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ Indole acetic acid และ Gibberellic acid
#1
การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ Indole acetic acid (IAA) และ Gibberellic acid (GA3) ในผลิตภัณฑ์วัตถุเคมีการเกษตร
เพชรรัตน์ ศิริวิ, สุพิศสา ทองเขียว และสาธิดา โพธิ์น้อย
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร


          การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สาร Indole acetic acid (IAA) และ Gibberellic acid (GA3) ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัตถุเคมีการเกษตร โดยใช้เทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ได้ทำการพัฒนาวิธีการสกัดตัวอย่างด้วย Ethyl acetate และนำมา Cleanup ด้วยเทคนิค Solid phase extraction และทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC-PDA โดยใช้ Column Nucleosil C18 (5 μm, 4.6 mm x 150 mm) และใช้ Mobile phase เป็น 35:65 (Methanol : 0.025% H3PO4 in Water) ที่อัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที จากผลการทดลองพบว่าค่า Retention time ของสาร Indole acetic acid (IAA) และ Gibberellic acid (GA3) ที่วิเคราะห์ได้มีค่าเท่ากับ 9.74 และ 6.80 นาที ตามลำดับ ค่าความเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วง 0.005 - 5.0 และ 0.05 - 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ค่า r เท่ากับ 0.9998 และ 0.9998 ตามลำดับ ได้ค่าขีดจำกัดในการตรวจพบ (LOD) ของสาร Indole acetic acid (IAA) และ Gibberellic acid (GA3) มีค่าเท่ากับ 0.001 และ 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ และขีดจำกัดในการตรวจวัดเชิงปริมาณ (LOQ) มีค่าเท่ากับ 0.005 และ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ จากการพิสูจน์ความถูกต้อง (Trueness) และความเที่ยง (Precision) ของวิธีที่ระดับความเข้มข้น ต่ำ กลาง และสูง พบว่าสาร Indole acetic acid (IAA) และ Gibberellic acid (GA3) ให้ %Recovery อยู่ในช่วง 86.76 - 106.57 และ 81.30 - 104.70 ตามลำดับ และจากการประเมินค่า HorRat ที่ได้จากการทดสอบความเที่ยง พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.30 - 0.62 และ 0.32 - 0.35 ซึ่งอยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับของ AOAC (2016) ดังนั้นวิธีนี้สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์หาสาร Indole acetic acid (IAA) และ Gibberellic acid (GA3) ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัตถุเคมีการเกษตรที่มีขอบข่ายในการวิเคราะห์อยู่ในช่วงความเข้มข้น 0.013 - 5.00 และ 0.125 - 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

คำหลัก: กรดอินโดล-3-แอซีติก (ไอเอเอ) กรดจิบเบอเรลลิก (จีเอ 3) การสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง ผลิตภัณฑ์วัตถุเคมีการเกษตร


ไฟล์แนบ
. การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ indole acetic acid (iaa) และ gibberellic acid (ga3) ในผลิตภัณฑ์วัตถุเคม   71. การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ Indole acetic acid (IAA) และ Gibberellic acid (GA3) ในผลิตภัณฑ์วัตถุเคม (ขนาด: 450.65 KB / ดาวน์โหลด: 0)
ตอบกลับ




ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม