การจัดการแมลงศัตรูเบญจมาศ
#1
การจัดการแมลงศัตรูเบญจมาศ
สิริกัญญา ขุนวิเศษ, อุราพร หนูนารถ, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา และสมรวย รวมชัยอภิกุล
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทำการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในเบญจมาศ ที่แปลงเบญจมาศของเกษตรกร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม 2555 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ำ จำนวน 8 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร spiromesifen (Oberon 24% SC) อัตรา 8 มล./น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร fipronil (Ascend 5% SC) อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร imidacloprid (Confidor 10% SL) อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร emamectin benzoate (Proclaim 1.92% EC) อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร thiamethoxam (Actara 25% WG) อัตรา 2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร spinosad (Success 12% SC) อัตรา 15 มล./น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 7 พ่นสาร imidacloprid (Provado 70% WG) อัตรา 2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยทุกกรรมวิธีพ่นสารทุก 7 วัน และกรรมวิธีที่ 8 ไม่พ่นสาร ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีที่พ่นสาร spinosad (Success 12% SC) มีแนวโน้มในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟได้ดี และจะได้ทำการทดลองซ้ำในปีต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   2330_2555.pdf (ขนาด: 265.08 KB / ดาวน์โหลด: 1,581)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม