ศึกษารูปแบบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ภาคกลาง
#1
ศึกษารูปแบบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ภาคกลาง
รจนา ไวยเจริญ, อัมพร วิโนทัย และประภัสสร เชยคำแหง
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          เพื่อศึกษารูปแบบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตพืชผักตระกูลกะหล่ำอินทรีย์ภาคกลาง ทำการทดสอบการป้องกันกำจัดตัวเต็มวัยด้วงหมัดผักแถบลาย Phyllotrea flexuosa (Illiger) (= Phyllotreta sinuata Stephens) โดยไม่ใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ ระหว่างตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554 วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 7 ซ้ำ จำนวน 8 กรรมวิธี ได้แก่ ไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave อัตรา 2,000 ตัวต่อมิลลิลิตร, Steinernema carpocapsae อัตรา 2,000 ตัวต่อมิลลิลิตร, Metarhizium anisopliae ความเข้มข้น 1x10(9) โคนีเดีย/มิลลิลิตร, Bacillus thuringiensis var. tenebrionis อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, เมตาไรเซี่ยม อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร, ทริปโตฝาจ อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร, แพลนเซฟ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และน้ำเปล่า พบว่า สารที่นำมาใช้ทดสอบไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดตัวเต็มวัยด้วงหมัดผักพบอัตราการตาย 10.00-31.55% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำมาก ไม่สามารถสรุปผลได้ ควรทำการทดลองใหม่


ไฟล์แนบ
.pdf   2055_2554.pdf (ขนาด: 86.09 KB / ดาวน์โหลด: 784)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม