การจัดการศัตรูขิงแบบผสมผสาน
#1
การจัดการศัตรูขิงแบบผสมผสาน
ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์, สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น และเสริมศิริ คงแสงดาว
กลุ่มวิจัยโรคพืช, กลุ่มกีฏและสัตววิทยา และกลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาการจัดการศัตรูขิงแบบผสมผสาน ระหว่างกุมภาพันธ์ 2552 - กันยายน 2553 ในแปลงปลูกขิงของเกษตรกร อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยทำการทดลองจำนวน 2 แปลง เป็นแปลงทดสอบ 1 แปลง และแปลงเปรียบเทียบ 1 แปลง โดยในปีที่ 1 ได้มีการปลูกขิงในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนมกราคม 2553 ในช่วงฤดูปลูกได้มีการสำรวจการระบาดของศัตรูขิงทุกๆ 7 วัน พบเฉพาะโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรีย R. solanacearum เท่านั้น ไม่พบแมลงศัตรูขิง ได้ทำการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในแปลงปลูกขิงผสมผสานโดยใช้ราดด้วยผงเชื้อ Bacillus subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ no.4 ความเข้มข้น 108 cfu/มิลลิลิตร ทุกเดือน และทำการขุดต้นที่เป็นโรคเหี่ยวออกจากแปลงและโรยด้วยยูเรียและปูนขาวในอัตราส่วน 1:10 ทันที แต่เนื่องจากมีฝนตกหนักการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวได้ผลไม่เต็มที่ทำให้จนเดือนสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตพบโรคเหี่ยวในแปลงถึง 40% สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ น้ำหนัก 1,100 กิโลกรัม/ไร่ ราคาขายขิงแก่กิโลกรัมละ 13 บาท ในขณะที่แปลงเปรียบเทียบของเกษตรกรพบโรคเหี่ยวระบาดอย่างหนักทำให้ต้องเก็บเกี่ยวเป็นขิงอ่อนตั้งแต่ปลูกได้ 3 - 4 เดือน โดยขายขิงอ่อนได้กิโลกรัมละ 5 บาท ปีที่ 2 ได้ปลูกขิงในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยปลูกในแปลงเดิมพบว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคมพบโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 20% ในขณะแปลงเปรียบเทียบของเกษตรกรพบการระบาดของโรคถึง 50% ซึ่งในปี 2553 ราคารับซื้อขิงอ่อนมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 19 บาท ทำให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อขายเป็นขิงอ่อน โดยในแปลงปลูกขิงแบบผสมผสานได้ผลผลิตน้ำหนัก 1,458 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่แปลงเปรียบเทียบของเกษตรกรเก็บเกี่ยวได้ผลผลิต 885 กิโลกรัม/ไร่ จากการวิเคราะห์ผลตอบแทน/การลงทุนพบ แปลงปลูกขิงแบบผสมผสานปี 2552 มีต้นทุนการผลิต 8,000.00 บาท/ไร่ รายได้จากผลผลิต 14,300.00 บาท/ไร่ สัดส่วนผลตอบแทน/การลงทุน = 1.79 แปลงของเกษตรกรมีต้นทุนการผลิต 4,600 บาท/ไร่ รายได้ 4,475.00 บาท/ไร่ สัดส่วนผลตอบแทน/การลงทุน = 0.97 ในปี 2553 แปลงปลูกขิงแบบผสมผสาน ต้นทุนการผลิต 8,480.00 บาท/ไร่ รายได้จากผลผลิต 27,702.00 บาท/ไร่ สัดส่วนผลตอบแทน/การลงทุน = 3.27 แปลงของเกษตรกรมีต้นทุนการผลิต 5,080 บาท/ไร่ รายได้ 16,815.00 บาท/ไร่ สัดส่วนผลตอบแทน/การลงทุน = 3.31


ไฟล์แนบ
.pdf   1606_2553.pdf (ขนาด: 86.85 KB / ดาวน์โหลด: 1,189)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม