การจัดการแมลงศัตรูเบญจมาศ
#1
การจัดการแมลงศัตรูเบญจมาศ
อุราพร หนูนารถ, สิริกัญญา ขุนวิเศษ, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, อัจฉรา หวังอาษา และสมรวย รวมชัยอภิกุล
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          แบ่งการทดลองเป็น 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในเบญจมาศ และการทดลองที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงวันหนอนชอนใบในเบญจมาศ ทั้ง 2 การทดลอง ดำเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การทดลองที่ 1 ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในเบญจมาศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2555 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ำ จำนวน 8 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร spiromesifen (Oberon 24% SC) อัตรา 8 มล./น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร fipronil (Ascend 5% SC) อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร imidacloprid (Confidor 10% SL) อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร emamectin benzoate (Proclaim 1.92% EC) อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร thiamethoxam (Actara 25% WG) อัตรา 3 กรัม/น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร spinosad (Success 12% SC) อัตรา 15 มล./น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 7 พ่นสาร imidacloprid (Provado 70% WG) อัตรา 2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยทุกกรรมวิธีพ่นสารทุก 7 วัน และกรรมวิธีที่ 8 ไม่พ่นสาร พ่นสารจำนวน 3 ครั้ง ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีที่พ่นสาร spinosad (Success 12% SC) อัตรา 15 มล./น้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ รองลงมาคือ กรรมวิธีที่พ่นสาร spiromesifen (Oberon 24% SC) อัตรา 8 มล./น้ำ 20 ลิตร, fipronil (Ascend 5% SC) อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร, imidacloprid (Confidor 10% SL) อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร และ emamectin benzoate (Proclaim 1.92% EC) อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ ท าการทดลองซ้ำ ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงมกราคม 2556 วางแผนการทดลองเหมือนครั้งที่ผ่านมา ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีพ่นสาร spinosad (Success 12% SC) อัตรา 15 มล./น้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ รองลงมาคือ กรรมวิธีที่พ่นสาร fipronil (Ascend 5% SC) อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร และ emamectin benzoate (Proclaim 1.92% EC) อัตรา 10 มล./น้ า 20 ลิตร ตามลำดับ การทดลองที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงวันหนอนชอนใบในเบญจมาศ ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงมกราคม 2556 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ำ จ านวน 8 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร acephate 75% SP อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร carbosulfan อัตรา 50 มล./น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร fipronil 5% SC อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร imidacloprid 10% SL อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร thiamethoxam 25% WG อัตรา 3 กรัม/น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 7 พ่นสาร fenpropathrin 10% EC อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร โดยทุกกรรมวิธีพ่นสารทุก 7 วัน และกรรมวิธีที่ 8 ไม่พ่นสาร พ่นสารจำนวน 3 ครั้ง ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีที่พ่นสารทุกกรรมวิธี มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดแมลงวันหนอนชอนใบได้ดีกว่ากรรมวิธีไม่พ่นสาร


ไฟล์แนบ
.pdf   40_2556.pdf (ขนาด: 485.93 KB / ดาวน์โหลด: 1,163)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การจัดการแมลงศัตรูเบญจมาศ - โดย doa - 01-11-2016, 03:12 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม