การพัฒนาเครื่องบำรุงอ้อยตอแบบอัตโนมัติ
#1
การพัฒนาเครื่องบำรุงอ้อยตอแบบอัตโนมัติ
มงคล ตุ่นเฮ้า, วิชัย โอภานุกูล, ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์, อนุชา เชาว์โชติ, มานพ คันธามารัตน์, ประยูร จันทองอ่อน และรังสิทธ์ ศิริมาลา

          ต้นแบบเครื่องบำรุงตออ้อยแบบอัตโนมัตินี้ ได้ออกแบบสร้างเพื่อใช้ทดสอบกับแทรคเตอร์ขนาดกลาง 36 - 50 แรงม้าโดยมีขนาดเครื่องประมาณ 1 x 1 เมตร รับกำลังขับจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรคเตอร์ เครื่องต้นแบบที่สร้างขึ้นสำหรับการตัดอ้อยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ได้หน่ออ้อยใหม่ที่มีความแข็งแรง การทดสอบพบว่า การเลือกใช้ใบมีดตัดที่มีลักษณะวงเดือนให้ผลการตัดที่ดีกว่าใบมีมีดตัดแบบเหล็กแบน ความเร็วรอบการตัดที่ใช้ทดสอบไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ส่วนระบบส่งกำลังที่ใช้โซ่กับชุดเกียร์อัตฺโนมัติ CVT ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ด้วยเช่นกัน


ไฟล์แนบ
.pdf   33_2560.pdf (ขนาด: 1,011.05 KB / ดาวน์โหลด: 213)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การพัฒนาเครื่องบำรุงอ้อยตอแบบอัตโนมัติ - โดย doa - 09-13-2018, 10:50 AMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: