การสำรวจโรคและจัดทำรหัสดีเอ็นเอบาร์โค้ดของราสนิมสาเหตุโรคพืช
#1
การสำรวจโรคและจัดทำรหัสดีเอ็นเอบาร์โค้ดของราสนิมสาเหตุโรคพืช
ชนินทร ดวงสอาด, พรพิมล อธิปัญญาคม, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ, อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว, มะโนรัตน์ สุดสงวน และสุทธิณี ลิขิตตระกูลรุ่ง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1

          เก็บตัวอย่างของพืชที่แสดงอาการของโรคราสนิม ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 จากจังหวัด เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ เพชรบุรี กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยโสธร และชัยภูมิ จำนวน 22 ตัวอย่าง ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา สกัดและเพิ่มปริมาณของ DNA ตำแหน่ง ITS ของราสนิม จำนวน 2 ไอโซเลท จากตัวอย่างใบสัก และใบเบญจมาศ ทำการวิเคราะห์ และตรวจสอบลำดับนิวคลีโอไทด์ พบว่าคือ Olivea tectonae และ Puccinia horiana


ไฟล์แนบ
.pdf   187_2560.pdf (ขนาด: 660.38 KB / ดาวน์โหลด: 647)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การสำรวจโรคและจัดทำรหัสดีเอ็นเอบาร์โค้ดของราสนิมสาเหตุโรคพืช - โดย doa - 04-18-2019, 09:32 AMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม