การจำแนกชนิดและเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของ Race แบคทีเรีย Rasonia solanacearumที่พบในไทย
#1
การจำแนกชนิดและเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของ Race แบคทีเรีย Rasonia solanacearum ที่พบในประเทศไทย
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ทิพวรรณ กันหาญาติ, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ และรุ่งนภา ทองเคร็ง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การจำแนกชนิด Race แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ที่พบในประเทศไทย โดยทำการฟื้นฟูการมีชีวิตของแบคทีเรีย R. solanacearum ของพืชตระกูลมะเขือ ที่เก็บรักษาไว้ใน culture collection จำนวน 100 ไอโซเลท คัดเลือกโคโลนีที่รุนแรงเพื่อใช้ในการทดสอบ ทำการปลูกพืชอาศัยของแบคทีเรีย R. solanacearum ได้แก่ พริก มะเขือเทศ มะเขือเปราะ อายุ 1 เดือน จากนั้นนำเชื้อ R. Solanacearum ความเข้มข้น 10(8) cfu/ml ที่คัดเลือกไว้มาปลูกเชื้อลงบนพืชอาศัย ผลการทดสอบพบว่า พืชอาศัยทั้งหมดแสดงอาการของโรคเหี่ยวภายใน 14-28 วัน แสดงว่าแบคทีเรีย R. solanacearum ของพืชตระกูลมะเขือทั้ง 100 ไอโซเลทจัดอยู่ใน Race 1


ไฟล์แนบ
.pdf   2212_2554.pdf (ขนาด: 110.1 KB / ดาวน์โหลด: 556)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การจำแนกชนิดและเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของ Race แบคทีเรีย Rasonia solanacearumที่พบในไทย - โดย doa - 11-18-2015, 11:05 AMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 3 ผู้เยี่ยมชม